Gratis verzending. Vraag online vrijblijvend je offerte aan.
Altijd de laagste prijs garantie
Zoek
Sluit dit zoekvak.
About

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten. Dit kan elke natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jilpaq B.V., gedane aanbiedingen en op alle door Jilpaq B.V. gesloten overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de verkopen en leveringen van producten en diensten en/of zaken alsook het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard dan ook, aan de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij zelf algemene voorwaarden hanteert hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Jilpaq B.V. daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of dat met Jilpaq B.V. schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van deze voorwaarden is afgeweken, kan de wederpartij daar geen rechten aan ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.
 4. De wederpartij met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen wederpartij en Jilpaq B.V..

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle door Jilpaq B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
 2. Het toezenden van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Jilpaq B.V. niet tot acceptatie van een order. Indien Jilpaq B.V. een order niet accepteert, zal Jilpaq B.V. dat binnen 3 werkdagen kenbaar maken aan de wederpartij.
 3. Jilpaq B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4: Aanbod en aanvaarding

 1. De aan Jilpaq B.V. gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Jilpaq B.V. aanvaard, zodra het door Jilpaq B.V. schriftelijk, dan wel door Jilpaq B.V. op een andere wijze aan de wederpartij heeft te kennen gegeven dat de order aanvaard is.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra Jilpaq het aanbod aanvaard heeft, welke aanvaarding de wederpartij bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen 2 werkdagen schriftelijk geprotesteerd is. De aanvullende afspraken of wijzingen bindt Jilpaq B.V. slechts, indien deze door Jilpaq schriftelijk is bevestigd.
 3. Elke met Jilpaq B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde, indien onvoldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Jilpaq B.V.. Derhalve kan Jilpaq B.V.om deze reden een order/bestelling van wederpartij weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
 4. Jilpaq B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen alsook aan de overige verplichtingen, voldaan zal worden. Indien de door Jilpaq B.V. verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Jilpaq B.V. de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 5. Indien er met twee of meerdere wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jilpaq B.V. is het de wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Jilpaq B.V. gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, breedste zin des woords.
 7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Jilpaq B.V. binden Jilpaq B.V. niet.
 8. Gegevens betreffende de verkochte artikelen/producten zoals eigenschappen, kleur, tekeningen, afbeeldingen, monsters en kwaliteit e.d. door Jilpaq bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

Artikel 5: Wijziging en annulering

 1. Wijziging van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming (daaronder begrepen instemming via de e-mail) van Jilpaq B.V..  Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, is hij gehouden alle schade, voortvloeiende uit de wijziging, aan Jilpaq B.V. te vergoeden.
 2. In geval van annulering van de overeenkomst door de wederpartij, is hij gehouden te voldoen aan Jilpaq B.V.:

de administratiekosten, een en ander op basis van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden, wanneer de annulering plaatsvindt tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de 7e dag voor het tijdstip waarop Jilpaq B.V. met de uitvoering van de overeenkomst zou aanvangen;

25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen prijs conform order/bestelling, wanneer de annulering plaatsvindt tussen 7e dag en de 5e dag voor het tijdstip waarop Jilpaq B.V. met de uitvoering van de overeenkomst zou aanvangen;

50% (vijftig procent) van de overeengekomen prijs conform order/bestelling, wanneer de annulering plaatsvindt tussen 4e dag en de 2e dag voor het tijdstip waarop Jilpaq B.V. met de uitvoering van de overeenkomst zou aanvangen;

100% (eenhonderd procent) van de overeengekomen prijs conform order/bestelling, wanneer de annulering plaatsvindt in minder dan 2 dagen voor het tijdstip waarop Jilpaq B.V. met de uitvoering van de overeenkomst zou aanvangen.

Artikel 6: Prijzen en kosten

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs door Jilpaq B.V. worden vastgesteld volgens de gebruikelijke tarieven van Jilpaq B.V., geldende voor de periode waarin de overeenkomst is uitgevoerd, tenzij daarvan afwijkende tarieven zijn overeengekomen.
 4. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Jilpaq B.V. op een afleveringsdocument/pakbon vermeld. Indien de wederpartij daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

Artikel 7: Levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de aflevering van de zaken op het (aflever)adres van de wederpartij door een vervoermiddel van of namens Jilpaq B.V..
 2. De wederpartij dient de producten onmiddellijk af te nemen. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 3. Het verzoek van wederpartij aan Jilpaq B.V. om de producten elders af te leveren dan de gebruikelijke wijze, dan kan Jilpaq B.V. de hieraan verbonden kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 4. Vertraging in de aflevering zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Jilpaq B.V. in deze de grenzen van redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Jilpaq B.V. onbetaald heeft gelaten.
 5. De wederpartij dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades, gebreken of tekorten dienen door de wederpartij op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op een andere directe wijze schriftelijk aan Jilpaq B.V. kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de wederpartij de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 6. Indien de wederpartij verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de wederpartij zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
 7. De wederpartij is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de wederpartij het ontvangst van de goederen. Indien de wederpartij niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Jilpaq B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 8. Folder-artikelen kunnen nimmer worden geretourneerd. In verband met de koelketenrichtlijnen van de overheid kunnen koel- en diepvriesproducten niet worden retour genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de wederpartij en Jilpaq B.V. wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de wederpartij tot betaling verplicht.

Artikel 8: Garantie, reparatie en vervanging

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt garantie verleend op het goed functioneren van het goed. Deze garantie houdt in reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, dan wel van het gehele goed, naar keuze van Jilpaq B.V.. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven zijn voor rekening van de wederpartij. Voor rekening van de wederpartij zijn voorts de kosten voor Jilpaq B.V. verband houdende met gebreken ontstaan ten gevolge van:
 • het niet in acht nemen van gebruiksvoorschriften door de wederpartij;
 • anders dan normaal gebruik door de wederpartij ;
 • montage of reparatie door derden;
 • ondeskundige reparatie door de wederpartij;
 • door de wederpartij toegepaste niet originele onderdelen;
 • indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het goed.
 1. Goederen die door Jilpaq B.V. zijn bezorgd worden door Jilpaq B.V. in de regel op het bezorgadres gerepareerd dan wel omgeruild voor vergelijkbare goederen.
 2. Jilpaq B.V. is alleen gehouden tot nakoming van de garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de wederpartij verkochte goederen blijven eigendom van Jilpaq B.V. zolang de wederpartij niet volle­dig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Jilpaq B.V. terzake van door Jilpaq B.V. aan de wederpartij krachtens over­een­komst geleverde of te leveren goederen, alsmede ter zake van de vorderingen van Jilpaq B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. Onverminderd de overige aan Jilpaq B.V. toekomende rechten heeft Jilpaq B.V. het recht om, indien de wederpartij zijn verplichtingen als bovenbedoeld niet en/of niet geheel en/of niet tij­dig nakomt, de verkochte en geleverde goederen zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst eigenmachtig terug te halen en tot haar te nemen. Alle daaraan verbonden kosten dienen door de wederpartij aan Jilpaq B.V. te worden vergoed.
 3. De wederpartij is niet bevoegd over de krachtens het voorgaande nog aan Jilpaq B.V. in eigendom toebehorende goederen te beschikken, deze te vervreemden, te verpanden of in eigendom aan een ander over te dragen.

Artikel 10: Betaling

 1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Jilpaq B.V. dient door de wederpartij direct na de factuurdatum te worden geëffectueerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij niet direct na de factuurdatum de betaling heeft geëffectueerd, is Jilpaq B.V. alsdan gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het factuurbedrag in rekening te brengen vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de daadwerkelijke betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volledige maand.
 3. Indien de wederpartij niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist.
 4. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen over de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 en onverminderd het recht van Jilpaq B.V. om verdere redelijke kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de wederpartij aan de betaling mocht hebben gegeven.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Jilpaq B.V. aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door een grove schuld of ernstige nalatigheid van Jilpaq B.V.. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Jilpaq B.V. voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de wederpartij Jilpaq B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Jilpaq B.V. geen aansprakelijkheid.
 4. De wederpartij dient tijdens het (intern) vervoer en opslag van de door Jilpaq B.V. geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
 5. Voor zover de door Jilpaq B.V. geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (T.H.T.- code) geldt, dat Jilpaq B.V. bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Jilpaq B.V. welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jilpaq B.V. kan worden verlangd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoersstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsbezetting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, defecten aan machinerieën en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Jilpaq B.V. (zijn) ontstaan.
 2. Indien Jilpaq B.V. door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Jilpaq B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Jilpaq B.V. Bij het intreden van de overmacht is Jilpaq B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en de wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13: Wanprestatie en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Jilpaq B.V. ingeval van wanprestatie van de wederpartij ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Jilpaq B.V.. Jilpaq B.V. is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Jilpaq B.V. geleden schade.
 2. De in dit artikel vermelde rechten heeft Jilpaq B.V. eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien de wederpartij surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, een deel of het geheel aan (onroerende) zaken in beslag is genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, of indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Jilpaq op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14: Conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en het hierboven in dit artikel vermelde niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering met en door Jilpaq B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Jilpaq B.V. en de wederpartij een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 3. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Jilpaq B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Jilpaq B.V. het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 16: Deponering

Deze algemene voorwaarden van Jilpaq B.V., zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18081196, en zullen op het eerste verzoek van de wederpartij kosteloos worden toegezonden.

Ons verhaal

Wij zijn Akpaq

Akpaq is een dochteronderneming van Jilpaq b.v. en is een bedrijf met 20 jaar ervaring in horecabenodigdheden en -apparatuur. Wij leveren dagelijks met onze eigen vervoer een breed assortiment van producten.

products

Onze producten

Met veel genoegen presenteren wij u onze producten.
De beste service

Wij hebben service hoog in het vaandel staan. Wij zijn er voor u.

Elke dag scherpe prijzen

Met onze groothandel doen wij ons best om dagelijks scherpe prijzen neer te zetten.

Gratis retourneren

Niet tevreden? U kunt bij ons gratis retourneren.

Onze garantie

Wij garanderen altijd professioneel werkende keukenapparatuur.